Aktualności

Wydawanie opinii w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą [nauczanie domowe]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §  13 pkt 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Dz.U.2020.493 ze zm.),  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art. 37 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Oznacza to, że od dnia 29 kwietnia 2020 r., do wydania decyzji w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. nauczania domowego), nie jest wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko wydaje zezwolenie w tej sprawie na wniosek rodziców (przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego), jeżeli:

  1. przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;
  2. do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
    • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
    • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.