Aktualności

Informacja w sprawie funkcjonowania Poradni od 4 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

Od 4 maja 2020 r. Poradnia wznawia działalność stacjonarną, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 Procedurami COVID-19 dotyczącymi zapisów na wizyty oraz prowadzenia diagnozy i terapii.

Informujemy, że w pierwszej kolejności do Poradni przyjmowane będą dzieci i młodzież oraz ich rodzice, w związku z ubieganiem się  wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidulanego nauczania oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Priorytetowo będą przyjmowane również dzieci i uczniowie, dla których dostosowanie procesu edukacji wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

O organizacji procesu diagnostycznego, w tym o konieczności przeprowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie na terenie poradni decydują specjaliści zaangażowani w proces diagnozy, w porozumieniu z dyrektorem Poradni. Decyzja podejmowana jest po rozpoznaniu problemu i ocenie jego wagi, analizie zgromadzonych informacji, w tym zawartych w dokumentacji dostarczonej do Poradni.

Wizyta w Poradni będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu jej telefonicznie (szczegółowy termin ustalany będzie z konkretnym diagnostą). W dalszym ciągu udzielamy konsultacji telefonicznie i mailowo. Nadal również rekomendujemy dostarczanie i odbiór dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a jeśli to niemożliwe prosimy o pozostawianie korespondencji w skrzynce podawczej przed wejściem lub w sekretariacie Poradni.

W dniu badania prosimy o punktualne przybycie do Poradni, z uwagi na racjonalne planowanie czasu pobytu na terenie placówki oraz ograniczenie liczby osób przebywających w jednym czasie w ogólnodostępnych pomieszczeniach. Podczas wizyty w Poradni konieczne jest zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, z wyjątkiem osób, których zgodnie z wytycznymi nie dotyczy takie zalecenie)  oraz stosowanie się do obowiązujących procedur sanitarnych. 

Na teren Poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Do Poradni nie będą przyjmowane osoby, które w okresie 14 dni przed wizytą miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli – o ile to możliwe – nadal będą realizowane zdalnie.
O zmianach w funkcjonowaniu Poradni będziemy informować odpowiednio do sytuacji epidemicznej, uwzględniając zalecenia GIS.