Oferta Poradni

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00,  a w soboty od 8.00 do 15.00.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, działających na terenie dzielnicy Targówek. Poradnia udziela również pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom.

Z każdą placówką na terenie dzielnicy Targówek współpracuje psycholog poradni, który prowadzi badania dzieci i uczniów, koordynuje przebieg działań diagnostycznych oraz związanych z wydawaniem dokumentów – orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy. Informacje dotyczące kontaktu z psychologami dostępne są w tabeli Przydział placówek, a także w każdej szkole i przedszkolu. Psycholog opiekujący się daną placówką prowadzi także indywidualne konsultacje dla pedagogów, wychowawców i rodziców dotyczące trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów. 

Poradnia prowadzi także szereg działań diagnostycznych i postdiagnostycznych. Zapisy do specjalistów oraz na zajęcia możliwe są w sekretariacie Poradni lub bezpośrednio u osób prowadzących.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną o sposobie realizacji zajęć postdiagnostycznych decydują osoby prowadzące, u których można uzyskać szczegółowe informacje. Zmianie mogą ulec również godziny pracy poradni.
Realizowane działania Osoba prowadząca
Diagnoza psychologiczna Zgodnie z przydziałem placówek
Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku do 3 lat
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Jolanta Niksińska
Ewa Mirowska
Karolina Graf
Anna Peschel-Świerkosz
Agnieszka Babis
Danuta Szpręgiel
Katarzyna Bartkiewicz-Godoń
Amelia Pergół
Mateusz Głowacki
Terapia EEG-Biofeedback Ewa Łącka-Krysiak
Anna Różycka
Diagnoza i terapia percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy metodą Tomatisa Beata Kuczewska-Kiełbus
Terapia logopedyczna, doradztwo i instruktaż dla rodziców Karolina Graf
Anna Peschel-Świerkosz
Katarzyna Bartkiewicz-Godoń
Marta Olszewska
Małgorzata Arciuch
Wioletta Kaliszyk
Barbara Krupińska
Anna Opiela
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej Agnieszka Babis- Ślarzyńska
Amelia Pergół
Wideotrening Komunikacji (VIT) Małgorzata Zdzienicka
Diagnoza preferencji zawodowych i preorientacja zawodowa, pomoc w planowaniu dalszej drogi kształcenia Ewa Cack
Konsultacje dla dzieci i rodziców dzieci klas III-VI mających trudności w pisaniu Maria Serzysko
Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
Konsultacje dla rodziców dotyczące trudności szkolnych dzieci
Kinga Karaś
Maria Serzysko
Anna Zych
Konsultacje dla rodziców dzieci o obniżonych możliwościach intelektualnych Jolanta Niksińska
Magdalena Bochenek
Doradztwo dla dzieci zdolnych i ich rodziców oraz nauczycieli Małgorzata Zdzienicka
Beata Banasiak
Ewa Cacko
Doradztwo merytoryczne dla nauczycieli przedszkoli, pedagogów, terapeutów pedagogicznych prowadzących zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkołach Kinga Karaś
Anna Zych
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach Dzielnicowego Centrum ds. Integracji, dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych, wydawania orzeczeń i opinii, organizacji warunków kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej Jolanta Niksińska
Magdalena Bochenek
Doradztwo merytoryczne dla logopedów szkół i przedszkoli Anna Peschel-Świerkosz
Indywidualne konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli wszystkich poziomów nauczania dotyczące trudności wychowawczych Barbara Rajewicz
Indywidualne konsultacje w sprawach wychowawczych oraz konsultacje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli będących ofiarami i/lub świadkami przemocy Barbara Rajewicz
Interwencja kryzysowa w szkole Magdalena Bochenek