Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Dziecko małe , lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć ku niemu.”

„Nie tak ważne żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć,
a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało, żeby miał zamiłowanie.”
Janusz Korczak

Specjalne potrzeby edukacyjne mogą wynikać z różnorodnych i występujących w różnym czasie  potrzeb dzieci i młodzieży.  Mogą być determinowane deficytami i zaburzeniami w rozwoju, wynikać z niepełnosprawności, jak też ze szczególnych uzdolnień oraz z wielu innych, indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych i rozwojowych; implikowanych takimi  czynnikami jak np. sytuacja rodzinna, choroba (dziecka, w rodzinie), traumatyczne przeżycie itp.

Szkoły i placówki funkcjonujące w systemie oświaty są zobowiązane podejmować określone w prawie działania na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz wspierać rodziców w pokonywaniu pojawiających się trudności, a także w rozwijaniu potencjału, zdolności i zainteresowań ich dzieci.
Wprowadzane zmiany w prawie oraz działania podejmowane przez placówki systemu oświaty mają na celu tworzenie warunków sprzyjających indywidualizacji kształcenia i rozwoju każdego dziecka, z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dzieci oraz tempa rozwoju i zindywidualizowanych sposobów ich osiągania.
Zapraszamy rodziców, nauczycieli i specjalistów do wspólnych działań zmierzających do budowania środowiska edukacyjnego opartego na rozpoznaniu potrzeb wszystkich podmiotów systemu edukacji, pozwalającego na wzajemne zrozumienie, określanie wspólnych celów i sposobów ich efektywnego osiągania. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zasobów oraz wyrównywaniu szans każdego dziecka  to fundamentalne zadanie wszystkich uczestników procesu edukacyjnego.
Zachęcamy do udziału w inicjatywach podejmowanych przez poradnię, przedszkola, szkoły, Urząd Dzielnicy Targówek i inne instytucje – śledzenia informacji na stronach internetowych, zapoznawania się z  publikowanymi materiałami oraz do aktywnego udziału w proponowanych działaniach na terenie placówek, w poczuciu współodpowiedzialności, wspólnych celów i rzeczywistej współpracy na rzecz dzieci i młodzieży tak, by każdemu z nich zapewnić równe szanse w procesie kształcenia, wychowania i opieki.

Specjalne Potrzeby Edukacyjne – materiały do pobrania