Terapia logopedyczna

Opieką logopedyczną w naszej poradni obejmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami mowy w  wieku od 0 do ukończenia nauki w  szkole ponadgimnazjalnej.

Zakres oddziaływań:

  • diagnoza logopedyczna obejmująca:

– badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych;
– badanie artykulacji w mowie spontanicznej i w próbach testowych;
– badanie słuchu fonemowego;
– badanie funkcji oddychania i połykania;
– sprawdzenie rozumienia mowy;
– sprawdzenie poziomu kompetencji językowej;
– wywiad dotyczący danych środowiskowych, anamnezy, rozwoju mowy dziecka
i ewentualnej wcześniejszej terapii logopedycznej;

  • indywidualna terapia logopedyczna zakładająca ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicem, obejmująca wszystkie rodzaje zaburzeń mowy, m.in.: dyslalie, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, afazje, dysartrie;
  • profilaktyka logopedyczna;
  • konsultacje  i doradztwo merytoryczne

– dla rodziców
– dla nauczycieli, logopedów szkół i przedszkoli oraz innych zainteresowanych osób;

  • badania przesiewowe z wykorzystaniem PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW  (badanie słuchu, audiometria, badanie wzroku i mowy).

 

Zasady kierowania:


Dziecko  zgłaszane  jest  na  wniosek  rodzica  (opiekuna prawnego).  Wymagana  jest  zgoda   rodzica  na  prowadzenie   badań. Termin  spotkania  ustala  rodzic  telefonicznie w   sekretariacie   poradni  lub  osobiście    z logopedą.